Bent u werkelijk gered?

image_pdfimage_print

Godsdiensten trachten aan te tonen dat de mens een zondaar door morele en juridische kwesties, maar de Bijbel laat zien dat alle zondaars vanwege een enkel misdrijf “En als hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde werd, en van gerechtigheid, en van oordeel” (Johannes 16: 8).


Bent u werkelijk gered?

Veel christenen weten niet of ze worden gered, onzekerheid die uit bepaalde leerstellige posities, of begrijp sommige bijbelverzen.

Vers met waarschuwing in de zorg voor het heil lijken de informatie in het evangelie van de verlossing garanties opwegen tegen, en veel twijfel zijn ze echt gered.

Inzicht in de waarschuwing die in het volgende vers: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere! voert het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil van mijn Vader die in de hemel doet” (Mt 07:21).

Gezien dit vers, velen twijfelen aan hun redding en vragen stellen over de mogelijkheid om te worden bedrogen, omdat ze denken dat ze gered zijn. Buiten twijfel staat, zijn nog steeds de meesters van pseudo christendom dat alleen het vers te gebruiken om de angst bij mensen inboezemen, maar ook niet de waarheid daarin te begrijpen.

Toen Jezus zei: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, ‘was in gesprek met een menigte waaruit blijkt dat, maar noem hem geen Heer, voordat het nodig is om de wil van God te doen om naar de hemel te gaan.

Jezus legde zijn luisteraars over wat er nodig is om zekerheid van redding hebben toen hij demonstreerde zijn luisteraars naar ‘Heer, Heer’ zeggen, geen verlossing garanderen. De zekerheid van het heil is aan de wil van de hemelse Vader te doen. Jezus liet zien niet alleen wat niet het heil en achtergelaten te garanderen door de mens moet zelf bepalen wat de wil van God. Niet Doen! Jezus in de wereld gekomen om de wil van de Vader te doen en verkondigen man wat is Gods wil te worden gedaan door de mens tot het heil te bereiken.

Wat is de wil van God dat de mens uit te voeren, garantie toegang tot de hemel?

Sommige predikers, in het bezit van dit vers arrematam dergelijke woorden te zeggen hebben gericht degenen die belijden ‘publiekelijk met zijn lippen, die in Christus gelooft, maar werd nooit echt beweren te bekennen dat hij geloofde in Christus geen redding opleveren als de boetvaardige God niet gehoorzaam zijn wil doen, dat is verwarrend, omdat het niet duidelijk wat de wil van God, of erger nog, ze beweren die voldoen aan de door de onderneming gedrag als juist is om Gods wil uit te voeren.

Eén ding is zeker: alleen in te voeren in de hemel, die opnieuw geboren! Je hoeft enkel in de hemel die meer dan de schriftgeleerden en Farizeeën werken! Je hoeft enkel in de hemel, die de wil van God doet! Maar de wil van God is specifiek: ze geloven in Christus.

Het werk van God, of het gebod van God, of Gods wil is samengevat in de volgende zin: “En dit is zijn gebod: om te geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals de zijn gebod” (1 Johannes 3:23; Johannes 6:29).

Maar als Gods wil is dat mensen geloven in Christus, toen Jezus zei dat hij niet gewoon zeggen, -‘Senhor, Heer, ‘maar het is noodzakelijk om het werk van God te doen – de essentie van de boodschap van Christus is dat n geloofde “hij” “Jezus antwoordde en zeide tot hen: het werk van God is dit: om te geloven in degene die hij gezonden heeft” (Joh 6:29).

Doe de wil van God brengt redding, nooit Andersom, dat het heil resultaten in het doen van de wil van God. Modewoorden als: ‘Je hoeft niet Gods wil voor u om gered te worden, maar zal de wil van God als je echt gered doen, ‘ heeft een enorme vergissing.

Vaak is de zondaar hoort dat is zondig te zijn gegenereerd uit Adam en hij Christus nodig om gered te worden, en na de zondaar gelooft dat Jezus de Zoon van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, heeft zijn vertrouwen gedeconstrueerd volgens argument dat ‘de ware vrucht van de verlossing is om de wil van God te doen.’ Dit is een van Satans apparaten die de ronde over zoekende wie hij zal verslinden. Dit is een vergissing des verderfs, voor het geloven in Christus is Gods wil, een essentiële voorwaarde om het koninkrijk van de hemel binnengaan, wanneer de gelovige begint te worden in Christus en Christus in de gelovige “En hij, die bewaart zijn geboden is daarin, en hij in hem. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, door de Geest, die Hij ons gegeven heeft” (1 Johannes 3:25).

Te geloven in Christus als de Christus van God, die in de wereld gekomen is hetzelfde als in Christus, dan, die gelooft wordt een nieuw schepsel, want net geloof in Christus voor de mens om het gebod van God te vervullen.

Toen de gevangenbewaarder van Filippi vroeg de apostel Paulus en Silas wat hij moet doen om gered te worden, was de reactie van specifieke en categorisch: geloof in de Heere Jezus! “En hen buiten gebracht hebbende, zeide: Mannen, wat moet ik doen om gered te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis”(Handelingen 16:30 -31).

Die gelooft dat Jezus de Zoon van God overwint de wereld “Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus de Zoon van God?” (1 Johannes 5: 5). Om toe te geven dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat God Hem uit de doden is de verlossing “Dat als u met uw mond belijdt de Heere Jezus, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden, gij zult zalig worden” (Romeinen 10: 9).

Als je gelooft in Christus, dat wil zeggen, wanneer de wil van God, de mens moet worden aangesloten op de ware wijnstok. Omdat het een stok aan de tros is onmogelijk vruchten “Abide niet verdragen in Mij, en Ik in u; Omdat de branche zelf geen vrucht kan dragen als het niet in de wijnstok, zo ook gij niet, indien gij in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken; wie in Mij en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen” (Johannes 15: 4 -5, 1 Johannes 3:25).

Als Jezus “zegt: “Blijft in Mij en Ik in u, ‘zei hij -” Doe de wil van de Vader “; – “Geloof dat ik degene ben door God gezonden”; – “Doe het werk van God”, want wie gelooft in Christus zijn in Christus en Christus in de gelovige. Te zijn in Christus genoeg om te geloven in Christus (Johannes 14: 1), want dit is Gods opdracht die resulteert in de verlossing, omdat Christus werd door God gezonden, zodat kan iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, voordat het eeuwige leven hebben (Johannes 3:16).

De vrucht die de gelovige produceert is om de naam van Jezus belijden als redder van de wereld “Laat ons Dan te bieden aan God voor hem offer van lof, dat wil zeggen, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden” (Hebreeën 13:15); “Doe de wil van God is in Christus te geloven, en de vrucht van de gelovige is aan Christus, de vrucht der lippen, wat niet hetzelfde is als ‘vrucht van de verlossing te belijden” (Hebreeën 13:15).

Het gebod is om te geloven in Christus, de vrucht is om het goede nieuws van het evangelie aan te kondigen, omdat de vrucht is het zaad dat het leven produceert. Het is een groteske vergissing om de vrucht van de lippen te verwarren met het gebod van God.

Het bewijs van het heil is dat God Zijn Zoon uit de doden opgewekt, en dat iedereen die God gehoorzaamt door te geloven in Christus wordt opgeslagen, voor zijn gebod is om te geloven in Christus.

Als de christen gelooft dat Jezus de redder van de wereld, de Zoon van God, geboren in het huis van David, die Zelf een zondeloos leven leidde, stierf en opstond uit de dood en is gezeten aan de rechterhand van de Vader in de hoogte, wordt opgeslagen, zoals we lezen “Wie beloofd alvorens het door zijn profeten, in de heilige Schriften, van Zijn Zoon, geboren uit het zaad van David, naar het vlees, de macht verklaard Zoon van God volgens de Geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus, onze Heer” (Romeinen 1: 2 -4).

Laat je niet iemand anders onderzoekt de authenticiteit van uw redding voordat bewijzen, analyseren jezelf als je blijft geloven in Christus, want Hij is het geloof dat was te manifesteren en we waren manifest (Galaten 3:23). Als de gelovige blijft geloven dat Jezus de Christus is volgens de Schrift zegt, is goedgekeurd voor God.

Als iemand probeert om in twijfel getrokken, de redding van hen die in Christus geloven, gewoon de aanbevolen door de apostel Paulus aan de Korintiërs christenen: “Onderzoekt uzelf, of in het geloof; bewijzen dat je jezelf. Weet gij niet van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Als u nog niet bent gedeprecieerd” (2 Korintiërs 13: 5).

Het is om deze reden dat de gelovige moet interirar dan bereikt na het horen van het evangelie en het geloof in Christus: “Wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; en nadat ook geloofd, u verzegeld met de Heilige Geest der belofte” (Efeziërs 1:13).

Nu, als de christen niet weet, dat is in Christus en Christus is in hem; Bekend is dat een nieuwe schepping te zijn in Christus; het is niet bekend wat de tempel, de inwonende Geest van God; het is niet bekend wat het lichaam van Christus; is bekend dat licht in de Heere; het is onbekend wie is de zoon van God; is niet bekend wie werd gedoopt in de dood van Christus; Bekend is dat al gestegen met Christus uit de doden; is bekend dat de Vader en de Zoon kwam en deed het aan te pakken elke vraag van de antichrist demoverá dergelijke christelijk geloof en zal worden gevonden Afgekeurd “Onderzoekt uzelf, of in het geloof; bewijzen dat je jezelf. Weet gij niet van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Als u nog niet bent gedeprecieerd” (2 Korintiërs 13: 5).

De christen die niet begrijpt dat de wil van God in Christus te geloven, of die niet begrijpt dat het geloof in Christus is voldoende om te resulteren in het heil, is vergelijkbaar met het zaad gevallen langs de weg, die gevoelig zijn voor het kwaad te komen en rukken het zaad, zoals we lezen in de gelijkenis van de zaaier: “als iemand hoort het woord van het koninkrijk en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid; dit is wat werd gezaaid door de mand” (Mt 13:19 ).

Als de gelovige gelooft dat:

a. Een zondaar was, omdat hij een afstammeling van Adam was, omdat het werd gegenereerd in zonde (Romeinen 3:23);

b. Jezus werd in de wereld gezonden om de mensheid te redden, want iedereen was vervreemd van God vanwege de overtreding van Adam (Johannes 3:16);

c. Jezus is de eeuwige Woord, die in het begin bij God was (Johannes 1: 1 -2), en het zijn God, ontdaan van zijn macht en glorie en werd een man (Filippenzen 2: 7);

d. Jezus werd geïntroduceerd in de wereld als de eniggeboren Zoon van God, opgewekt in de schoot van Maria door de Geest van God (Johannes 1:18; Mt 01:18);

e. Jezus onder de mensen leefde, was een deelnemer aan alle ellende, toch was zonder zonde (Hebreeën 2:17);

f. Jezus werd gekruisigd, stierf, werd begraven en stond weer op de derde dag en is gezeten aan de rechterhand van God in de hoogste (Romeinen 1: 3 -4), betekent dat berouw, dat wil zeggen, dat zijn ontwerp werd veranderd, getransformeerd door het bericht evangelie en effectief opgeslagen.

Er is een onjuiste lezing van wat er oprecht berouw dat ook wazig het begrip van veel christenen. Berouw volgens de bijbel zegt tegen het ontwerp van inzicht te veranderen. Toen Jezus vertelt de Farizeeën: “… tenzij gij u niet bekeert, allen evenzo omkomen” (Lucas 13: 5), werd aangetoond dat ondanks denken dat hij was in topconditie voor God voor zijn nakomelingen van Abraham, in feit, heeft het niet het ontwerp hadden ze veranderen, vergaan op dezelfde manier als die naties die de Farizeeën slechts een oordeel had uitgegeven.

Bekering is geen fouten en misdaden bekennen. Berouw is niet van plan om een biechtstoel. Bekering is niet bekeerden up. Bekering is niet wroeging. Berouw, ‘metanoia’ in het Grieks, is gebonden aan een concept om een nieuw begrip te omarmen.

De Farizeeën geloofden het werd gered door zijn nakomelingen van Abraham, maar als een Farizeeër bekeren, moet het concept dat werd gered door als een afstammeling van Abraham door het idee dat het heil in Christus, de afstammeling beloofde aan Abraham te vervangen. Dit is de reden waarom Johannes de Doper zei tegen de schriftgeleerden en Farizeeën – “Bekeert u. Dat is, verander het ontwerp van jullie, voor om gered te worden niet alleen denken van uw vader Abraham, omdat de stenen God kan verwekken kinderen aan Abraham “; – “Verander het ontwerp van u, want het koninkrijk van God in je is.”

Zeggen: – ‘Heer, Heer’, zich gedraagt zoals sommige joden die beweerde te geloven in Christus (Johannes 8:31), maar toen ondervraagd, presenteerden hun echte overtuiging, “Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit in gebondenheid aan niemand; hoe zegt gij: Gij zult vrij zijn” (Johannes 8:33).

Hoewel veel Joden geloven in Christus, om hun eigen weg te maken, omdat ze begrepen dat Christus was van de profeten, of dat het slechts een zoon van Jozef en Maria. Ze geloofden niet in Christus als de beloofde nakomeling van David; geloofde niet dat Christus is superieur aan Abraham; geloofde niet dat Christus bestond vóór Abraham; geloofde niet dat Jezus is de I Am (Johannes 8:53).

De Joden geloofden in God, echter niet Hem te gehoorzamen, zodat Jezus zei tegen zijn discipelen: “Geloof in God, gelooft ook in Mij” (Johannes 14: 1). Het protest van Jakobus en de positionering van de Joden is duidelijk: “U gelooft dat er één God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen” (Jakobus 2:19). Maar waarom James protesteerde op deze manier? Want het gebod van God dat de mensen geloven in Christus, en die werkelijk in God gelooft, moet in Christus geloven “En Jezus riep, en zeide: Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in Hem, Die mij gezonden heeft” (Joh 12:44). Als je niet gelooft in Christus, niet echt geloven in God “opdat allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Hij die niet de Zoon eren niet eren de Vader die Hem gezonden heeft” (Johannes 5:23).

Geloven is genoeg en geloven is vereist voor het heil van de ziel. Als iemand beweert om gered te worden ‘is niet toegevoegd geloven, voordat er een specifiek geloof’ back enige obstakel om begrip.

Wat is het soort geloof dat is voor de redding van de ziel?

Nu, geloven dat Jezus in het vlees gekomen is het soort geloof dat is voor de ziel verlossing, maar geloof dat Jezus niet in het vlees gekomen is een verloren geloof bevorderd door de antichrist “Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen zijn, die niet zo belijden Jezus Christus kwam in het vlees Dit is de misleider en dus de antichrist” (2 Johannes 1: 7; 1 Johannes 4: 2).

Geloven dat Jezus is gekruisigd, gestorven en opgestaan uit de doden is het soort geloof dat resulteert in het heil van de ziel, maar geloof dat Jezus niet sterven of niet opstaan uit de dood, is het soort geloof dat er geen vrij van veroordeling (1 Kor 15: 3 -4).

Geloven dat Jezus van Nazareth is de Christus, de Zoon van God, is het soort geloof dat is het heil, maar om te ontkennen dat Jezus de Christus is het soort geloof dat niet opleveren redding.

Geloven dat Jezus is de Eeuwige, dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd, is het soort van geloof voor redding, maar geloven dat Jezus een engel of aartsengel, levert geen redding.

Belijden, toegeven dat Jezus de Zoon van God is het soort geloof dat resulteert in de verlossing, maar geloven dat Jezus werd geboren uit Maria en Jozef is het soort geloof dat is niet de waarheid van het evangelie, dus niet opleveren redding.

Geloven dat Jezus wonderen verricht, dat is een van de profeten, de grootste leraar ooit, dat is de grootste psycholoog, de vriendelijkste man die ooit ging door het land, wat problemen duizend, enz oplost, is niet het soort geloof dat resultaten in het heil, maar wordt gered die gelooft dat Jezus de Zoon van God, die heeft de woorden van eeuwig leven “In feite, Ik zeg u, wie mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven” (Johannes 5:24).

De Joden struikelde over het struikelblok omdat ze niet erkennen dat Jezus de zoon van David, zodat de Zoon van God, het hart van de christelijke belijdenis “En Simon Peter antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God” (Mt 16:16). Indien aanvaard dat Jezus de Zoon die God beloofde David was, gelijktijdig moet toegeven, naar de Schriften, dat Jezus de Zoon van God (2 Sam 07:13 -14; Psalm 2: 7). Zuster belijdenis van Lazarus, Martha, was in lijn met de verklaring van de apostel Peter, “zei ze tot Hem: Ja, Heere: Ik geloof dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou” (Joh 11:27).

De omzetting van de mens volgt de verkondiging van het evangelie boodschap, vergelijkbaar met wat er is gebeurd met de mensen van Nineve, die de profeet Jona’s boodschap, omgerekend horen (Lucas 11:32). Het gesprek heeft geen relatie met het soort programma dat de christelijke kijk op de televisie; in het kostuum van de man of vrouw; met fysieke verschijning; met haar, of kort of lang; met ornamenten, oorbellen, parfums, enz., voordat de conversie is gebonden aan de belijdenis van het evangelie.

Een andere fout als gevolg van een onjuiste lezing van de Schrift is het idee dat een persoon pas echt kan geloven als ‘spijt’ sense spijt, wroeging, verdriet voor fouten begaan gedrag. Nu, ‘bekeren’ is hetzelfde als geloven in de waarheid van het evangelie, voor het geloven in Christus, want het heil is alleen mogelijk wanneer de mens verlaat (metanoia) hun eigen concepten als redding.

Bijvoorbeeld: Als de evangelist Matteüs vertelt de gelijkenis van de twee zonen verteld door Jezus tot de Farizeeën, werd aangetoond dat de tollenaars en de hoeren geloofden in de boodschap van Johannes de Doper, maar de religieuze, ondanks het zien van zo’n wonder, gelovige zondaars, zijn niet veranderd het ontwerp om te geloven in de boodschap van Johannes de Doper “… niet later berouw geloof hem” (Mt 21:32).

Een bewijs dat de Farizeeën niet geloofde het woord van Johannes de Doper is dat ze niet zijn veranderd de belijdenis, want ondanks het horen dat het koninkrijk van God is nabij, bleef maar zeggen dat ze afstammelingen van Abraham. Als er berouw, niet meer te verwijzen naar Abraham en zou belijden dat Jezus de Christus is.

De Farizeeën hebben zich niet bekeerd (metanoia) Omdat ze geloofden en geloofden niet, omdat niet veranderde de opvatting dat ze hebben geleerd van hun ouders (niet bekeerd). Zorg moet worden genomen niet om ‘metanoia’ (berouw) verwarren met de katholieke opvatting van verwennerij afgeleid boetedoening die nog doordringt de betekenis van het woord ‘bekering’.

Om gered te worden is het noodzakelijk dat de Heilige Geest veroordelen de mens der zonde, gerechtigheid en oordeel. De overtuiging van zonde, dat de Heilige Geest is niet bevorderlijk voort uit legalistische, moralistisch of formalistische kwesties. De overtuiging van zonde, dat de Geest Sato bevordert het bewustzijn is, naar de Schriften, dat:

– De mens is zondig vanwege Adams ongehoorzaamheid; dat de overtreding van Adam bracht oordeel over alle mensen tot verdoemenis.

– Het oordeel van God is vastgesteld in Eden, het brengen van veroordeling tot alle mensen.

– De gerechtigheid van God is een daad van substitutie, de gehoorzaamheid van Christus door de overtreding van Adam, niet door gedragsproblemen.

Godsdiensten trachten aan te tonen dat de mens een zondaar door morele en juridische kwesties, maar de Bijbel laat zien dat alle zondaars vanwege een enkel misdrijf “En als hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde werd, en van gerechtigheid, en van oordeel” (Johannes 16: 8).

Wanneer men gelooft in Christus, mens gaat van de dood naar het leven. Wanneer wordt aangenomen, de man binnen door de kleine poort. Als het wordt aangenomen, de man gaat te zijn in Christus, de smalle weg die de mens naar God leidt. Gewoon in Christus dat de mens is geworden gescheiden van de zonde en verenigd met God.

De mens wordt gered door het evangelie, dat is de kracht Gods tot zaligheid aan allen die geloven.

Als we zeggen dat de mens wordt gered door het geloof, zeggen we dat de mens wordt gered door het evangelie, want het evangelie is het geloof aan de heiligen, zoals tot uiting kwam in de volheid van de tijd (Judas 1: 3; Galaten 3: 23).

De mens wordt gered door de prediking van het geloof, dat Gods gave is. Toen de man hoorde het evangelie en geloofden, gehoorzaamde het geloof, waardoor u de macht van een kind van God (Johannes 1:12) te worden gemaakt. Het geloof (geloof) echte resultaten van de werken die Jezus deed op Golgotha (gehoorzaamheid), die resulteerde in zijn opstanding uit de doden.

Om gered te worden is om te geloven dat Jezus stierf voor zondaars om hen te verlossen van veroordeling geërfd van Adam.

Echter, duizenden, misschien wel miljoenen religieuze, die lid zijn van de kerken, zei dat beroep doen op de Heer, geschokt zullen zijn wanneer ze door God worden afgewezen. Hoezo? Omdat sommige geloven in Christus op hun eigen manier, en niet naar de Schriften “En Jezus ging uit en Zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Filippi; en de manier waarop hij vroeg zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen, Elia; en anderen: Een van de profeten” (Marcus 8:27 -28). Anderen omdat ze niet geheel in Christus te geloven, naar de Schriften, voordat verdween in hun eigen concepten, de waarheid van het evangelie “Cast niet weg dan uw vrijmoedigheid, welke een grote vergelding des loons heeft verwerpen. Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, zou gij beloofd is” (Hebreeën 10:35 -36), voor de belofte van Christus is specifiek voor hen die in zijn naam geloven: “En dit is het belofte die hij ons, zelfs het eeuwige leven” (1 Johannes 2:25); “Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam” (Handelingen 10:43); “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, die in Zijn naam geloven” (Johannes 1:12).

Geloven dat Jezus de Zoon van God is voldoende voor het heil, is echter noodzakelijk om dit vertrouwen tot het einde te houden, want dit is de vermaning van de apostel Paulus “Door die ook zijt gij behouden, als je vasthouden als ik u aangekondigd zal geven Alsof dat nog niet is tevergeefs geloofd “(1 Kor 15: 2). Zodra je de wil van God hebt gedaan, dat is om te geloven in Christus, maar volharden tot het einde om de belofte, het eeuwige leven te bereiken!

Het doel van het evangelie en van de Schrift is dat de mens gelooft, dat Jezus van Nazareth de Christus “Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn te noemen” (Johannes 20:31).

 

Originele Artikel: Você é realmente salvo?

Claudio Crispim

Nasceu em Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, em 1973. Aos 2 anos, sua família mudou-se para São Paulo, onde vive até hoje. O pai ‘in memória’ exerceu o oficio de motorista de ônibus coletivo e a mãe comerciante, ambos evangélicos. Claudio Crispim cursou o Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Policia Militar do Barro Branco e, atualmente exerce a função de Capitão da Policia Militar do Estado de São Paulo. É casado com Jussara e é pai de dois filhos, Larissa e Vinícius. É articulista do Portal Estudo Bíblico (www.estudosbiblicos.org), com mais de 360 artigos publicados e distribuídos gratuitamente na web.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Skip to content