De schepping van de mens en de menswording van Christus

image_pdfimage_print

Wat beeld en de gelijkenis die werden toegekend aan Adam? Het beeld en de gelijkenis van de onsterfelijke God, die in een ontoegankelijk licht dat Paulus genoemd Timothy woont?


De schepping van de mens en de menswording van Christus

De geboorte van de eerste man heeft een veel gebruikt in wetenschappelijke ficties ingrediënt: de tijd.

God zei: “Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. God schiep de mens naar zijn beeld; het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Gen. 01:26 -27).

Daarom moeten we ons afvragen: welk beeld en gelijkenis die werden toegekend aan Adam? De uitdrukkelijke beeld en de gelijkenis van de onsterfelijke God, die in een ontoegankelijk licht woont dat Paulus genoemd Timothy “Hij wie heeft, hij alleen onsterfelijkheid God gaf Adam, een ontoegankelijk licht bewoont;? wie geen mens gezien of kan zien: aan wie zij eer en eeuwige kracht Amen” (1 Tim 6:16); “De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen” (1 Tim 1:17).

Niet Doen!

Het beeld dat werd gegeven aan de eerste man was niet het beeld van de onsterfelijke en de onzichtbare God, voordat het werd gegeven aan het beeld van Christus, die in de wereld komen zou Adam. Christus in de wereld van de mannen kwam in de volheid van de tijd, en het was rood met dezelfde afbeelding die werd gegeven aan de mens toen hij schiep Adam (Galaten 4: 4).

De apostel Paulus te interpreteren Genesis 1, vers 26, zegt het zo: “Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van Adams overtreding, die is de figuur van hem dat was komen” (Rom 5:14).

Hij, Die komen zou, of die van zijn manifestatie is Jezus Christus, de eniggeboren Zoon, dat in het begin was in de schoot van de Vader en in de wereld gekomen in de volheid van de tijd onthullen de Vader aan mannen. Het is het geloof, dat geopenbaard werd (Galaten 3:23).

Adam werd geschapen naar het beeld van hem dat was te komen, en niet zoals de God die in een ontoegankelijk licht woont, vanwege de gelijkenis van God alleen wordt toegekend aan mannen die weer verschijnen met Christus uit de doden “Wat mij betreft, zie uw gezicht in rechtvaardigheid, zal ik tevreden zijn als ik wakker in uw gelijkenis” (Psalm 17:15); “En God schiep de mens naar zijn beeld” (Galaten 1:27).

Voor Jezus, de eniggeboren Zoon van God in de wereld gekomen is het noodzakelijk dat de natuurlijke mens, de eerste Adam werd geschapen was (2 Sam 7:14; 1 Kor 15:45). Christus moest deelgenoot van vlees en bloed van de eerste Adam die in alle dingen was gelijk aan mannen (Hebreeën 02:14, 17) zijn, dus toen Adam werd geschapen, werd hem het beeld van Christus, die komen zou toegekend de wereld, en niet het beeld van de verheerlijkte Christus.

God is geest, op zijn beurt, de eerste Adam werd geschapen tot een levende ziel, met Animal Body en op de grond, zodat Adam had niet in Eden de gelijkenis van de onzichtbare God. Wat Adam heeft God in Eden was het beeld van hem dat lager zou worden gemaakt dan de engelen, de mens Christus Jezus (Hebreeën 2: 7).

De gaven van God zijn onherroepelijk, dus als God in Zijn gelijkenis met Adam had gegeven onmogelijk zou zijn om Adam de aan hem toegekende natuur geven. Er zou zijn als Adam zich te bevrijden van haar eigen natuur, zoals de engelen, die niet viel desvencilharam van zijn natuur (Romeinen 11:29).

Als een man, Jezus was in alle deelnemers van dezelfde dingen mannen: vlees, bloed en onderworpen aan dezelfde proeven, toch was zonder zonde (Hebreeën 4:15).

Jezus werd verwekt door de Heilige Geest in de schoot van Maria, Anders dan de rest van de mensheid, die in de zonde, omdat zij God vervreemden van de baarmoeder “Ik was op u werpen van de moederschoot: Gij zijt mijn God, uit de schoot van mijn moeder” (Psalm 22:10); “Als de goddelozen-vervreemd van de baarmoeder: ze gaan dwalen vanaf de geboorte, spreken leugens” (Psalm 58: 3).

Toen God zei: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis” (Gen. 01:26), begon het proces van het maken van de mens zoals hij, maar deze overeenkomst verkrijgt de mens alleen als hij in Christus gelooft, omdat de gelovigen zal worden aan het beeld van Christus “voor degenen die tevoren gekend heeft hij voorbestemd ook tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zij onder vele broederen” (Romeinen 8:29).

Het is vanwege de gelijkenis die zal worden gegeven aan mensen die Jezus zei: “Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook” (Johannes 5:17), hoewel God rustte van al het werk op de zevende dag (Genesis 2: 3).

En God rustte op de zevende dag in verhouding tot de werken van dit gebouw, maar met betrekking tot de toekomstige goederen, dat wil zeggen, het nieuwe schepsel, dat is niet van deze wereld, deze schepping, de Vader en de Zoon blijven werken “Maar Christus kwam, de hogepriester van de goede dingen, door een grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit gebouw” (Hebreeën 9:11); “En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering van die dingen, zo maakte dingen zo dat de eigenschappen blijven” (Hebreeën 12:27).

Dat is de reden waarom de profeet Jesaja voorzegd: “Want zie, ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; en er zal geen gedachtenis van de voorgaande dingen zijn, noch in de zin komen” (Jesaja 65:17; Jesaja 66:22; Openbaring 21: 1), en we moeten wachten, “Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2 Peter 3:13).

Het is door de kerk, dat God schept de mens naar Zijn gelijkenis. Verheerlijkte Jezus is de uitdrukkelijke beeld van de onzichtbare God (Hebreeën 1: 3), en degenen die geloven zijn weer opgewekt als hij, dus als God “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn te zijn: maar we weten dat wanneer hij verschijnt zullen we net als hij, want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Johannes 3: 2).

Op dezelfde manier kunnen we niet zien dat alle dingen onderworpen zijn aan Christus, zo is het niet duidelijk hoe wij te zijn, één ding is zeker, net zoals wij het beeld van het dier en land gedragen hebben, zo zullen wij brengen de afdruk van de geestelijke, de gelijkenis van Jezus verheerlijkt Christus (Hebreeën 2: 8; 2 Kor 15:48 -49).

Net als degenen die in Christus geloven zijn begraven de gelijkenis van zijn dood, toen ze weer de kop opsteken opnieuw een nieuw schepsel, wachtend onvergankelijkheid worden gezet, als de aardse tabernakel nog breekt (2 Korintiërs 5: 1 -4).

Maar wanneer de vergankelijke is gekleed in het huis, dat is uit de hemel, zullen wij zijn als de verheerlijkte Christus, en Christus, de eerstgeborene van vele broeders hebben God als Hem “Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij had zelf onze zonden gereinigd, gezeten aan de rechterhand van de majesteit in den hoge” (Hebreeën 1: 3).

Voor het instellen van vele kinderen tot de heerlijkheid van God was nodig, dat het Woord van God in de wereld kwam van mannen deelnemer van alle dingen van Zijn schepping (Hebreeën 2:10).

Om de relatie tussen de geboorte van Christus en de schepping van Adam begrijpen, de lezer aan te nemen dat Jezus, het Woord van God is reeds bestaande. Het Woord van God is groter Dan de ruimte tijd, en in het begin het Woord zou worden ingevoerd in de wereld alle dingen geschapen, met inbegrip van de mens uit het stof van de grond met hun handen en blies in zijn neusgaten de adem van het leven. Hij maakte Adam het beeld dat had gemanifesteerd als teofanicamente in Eden.

‘Theophany’ is een theologische term die gebruikt wordt om manifestaties van God te beschrijven in de Bijbel die tastbare aan de menselijke zintuigen waren.

God zei: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis” (Gen. 1:26), en dan het eeuwige Woord schiep de mens naar Zijn beeld. Hoe? Het eeuwige Woord, de uitdrukkelijke beeld van de onzichtbare God, die alle dingen geschapen, nam de klei van het stof van de grond en de mens geschapen als het beeld dat hij zelf in de wereld zou komen (Gen. 1:27; Ef 3: 9; Hebreeën 1 : 3 Hebreeën 01:10 -12).

Dat is de reden waarom de apostel Paulus zei dat Adam het beeld van hem dat was te komen, als de gelijkenis van Hem, die uit de dood is de exclusieve erfenis van het lichaam van Christus leden was.

Om te profeteren over de opstanding van Jezus, Koning David wijst erop dat de mens Christus zijn voldaan als de gelijkenis van God uit de doden opstaan, net als de re-emerging met Christus zijn als Hem “Wat mij betreft, zie uw gezicht rechtvaardigheid; ik zal tevreden zijn als ik wakker in uw gelijkenis” (Psalm 17:15).

Psalm 8 is messiaanse, spreekt van Christus, het eeuwige Woord, wanneer geïntroduceerd in de wereld. De psalm is een lof aan het eeuwige Woord, die een naam boven alle naam won “Daarom ook God hem uitermate verhoogd, en heeft Hem een naam boven alle naam” (Filippenzen 2: 9; Ps 8: 1 ).

Jezus, bij het spreken van de schriftgeleerden en Farizeeën blijkt dat vers 2 van Psalm 8 van hem gezegd: “En zij zeiden tot hem: je hoort wat deze zeggen En Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit de mond der jonge kinderen en zuigelingen te lezen borst hebt Gij U lof?” (Mt 21:16; Lk 00:44; Ps 8: 2).

Psalm zegt dat de hemel, de maan en de sterren werk van de handen van de Eeuwige Woord, zoals aangegeven door de schrijver aan de Hebreeën: “En Gij, Heer, in het begin hebt de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; En alle van hen, zoals kleding, oud worden, en rol ze op als een mantel, en zal worden gewijzigd. Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden” (Hebreeën 01:10 -12; Psalm 102: 25 -27).

Dan wijst Psalm erop dat het eeuwige Woord werd geïntroduceerd in de wereld op een lagere positie dan de engelen, maar zelfs in de menselijke conditie, de Zoon van God werd gekroond door de Vader eer en heerlijkheid, voor al die gecreëerd is was onder de heerschappij van Christus “Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt? en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? Voor de korte tijd beneden de engelen deed, en met eer en heerlijkheid. Je doet hem heersen over de werken Uwer handen; je zet alles onder zijn voeten: Alle schapen en runderen, ja, en de dieren van het veld, de vogels van de lucht en de vissen der zee, en dan ook doorgaat de paden van de zeeën” (Psalm 8: 4 -8).

Psalm 8 voldoet aan de goddelijke voorstel vervat in vers 26 van hoofdstuk 1 van het boek Genesis: “En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, naar Onze gelijkenis; en heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt” (Gen. 1:26).

Bij het verklaren van Psalm 8, de schrijver aan de Hebreeën toont aan dat de man die ‘alle dingen onder zijn voeten’, zegt Christus. Christenen op het moment dat die Jezus in het vlees zag, kon niet zien dat alle dingen waren onderworpen aan Christus. Vandaar dat de uitleg van de schrijver aan de Hebreeën: we zien nog niet alle dingen onderworpen zijn aan Christus, zien we echter dat de Christus die lelijke lager dan de engelen gekroond met eer en heerlijkheid als de Vader alle dingen onderworpen aan hem was (Hebreeën 2: 8 -9).

Want Christus zijn alle dingen en door Hem die alles wat er is! Hij is degene die alle dingen in stand houdt door het woord van zijn macht, want het was gemaakt erfgenaam van alle dingen, en door Hem de wereld is (Hebr 1: 2 -3; Hebreeën 2: 8 -10).

Claudio Crispim

Nasceu em Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, em 1973. Aos 2 anos, sua família mudou-se para São Paulo, onde vive até hoje. O pai ‘in memória’ exerceu o oficio de motorista de ônibus coletivo e a mãe comerciante, ambos evangélicos. Claudio Crispim cursou o Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Policia Militar do Barro Branco e, atualmente exerce a função de Capitão da Policia Militar do Estado de São Paulo. É casado com Jussara e é pai de dois filhos, Larissa e Vinícius. É articulista do Portal Estudo Bíblico (www.estudosbiblicos.org), com mais de 360 artigos publicados e distribuídos gratuitamente na web.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Skip to content